Privacybeleid

1. TECHNISCHE ORGANISATIE

Op deze website worden twee verschillende producten aangeboden:

HOTELOPIA, S.L.U. (hierna “Hotelopia”), met hoofdzetel te Palma de Mallorca, Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007, reisagent groothandel/kleinhandel met btw-nummer (C.I.F.) B-57218356 en licentie BAL-481 M/D, en ingeschreven in het handelsregister van Palma de Mallorca op het blad PM-44857, deel 2007, bladzijde 148 y

Online reservering en betaling ter plaatse in het etablissement, gepromoot door LIBERATE, S.L.U, met hoofdzetel te Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007, Palma de Mallorca, Spanje, en met btw-nummer (C.I.F.) B-07067465 (hierna “Liberate”).

Hotelopia en Liberate behoren tot Hotelbeds Group.

Deze website is eigendom van Hotelopia. Liberate heeft echter een niet-exclusief gebruiksrecht over de website www.hotelopia.com (hierna “website”) verkregen voor de promotie van het product Liberate met als betalingsmodaliteit een betaling in het hotel zelf.

Beide producten zijn opgenomen in www.hotelopia.com en zijn exclusief bestemd voor eindconsumenten (hierna “u”). Deze producten zijn onderworpen aan de Algemene Reserveringsvoorwaarden weergegeven en aanvaard op de website en in overeenkomst met de prijzen, tarieven en annuleringsvoorwaarden weergegeven op het moment van de reservering. De website informeert u over de te volgen procedure om te reserveren.

De voltooiing van de aankoopprocedure via eender welk van beide producten aangeboden op deze website is onderworpen aan de aanvaarding van de respectievelijke Algemene Voorwaarden van het product, evenals aan onderhavige Wettelijke Bepaling en aan het Privacybeleid. Door het openen, bekijken en gebruiken van deze website en door te reserveren via deze website, geeft u aan volledig in te stemmen met de respectievelijke Algemene Voorwaarden van ieder product en met de Wettelijke Bepaling en het Privacybeleid van de website. U verklaart eveneens de wetten en regelgeving na te leven die van toepassing zijn op de onderhavige website en de daarmee geboekte reserveringen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Het gebruik van de website impliceert dat u volledig akkoord gaat met de geldende algemene voorwaarden voor de aankoop en dat u duidelijk verklaart dat u toestemming verleent om gebonden te zijn aan de bepalingen die vermeld zijn bij de gekochte diensten. Enkel meerderjarige personen die overeenkomstig de geldende wetgeving volledig handelingsbekwaam zijn, mogen boekingen uitvoeren en het door Hotelopia en Liberate aangeboden product kopen.

Bijgevolg mag u:

 • De website niet gebruiken voor andere doeleinden dan het boeken van logies.
 • Op of via deze website geen informatie versturen, overbrengen of verspreiden die schadelijk, obsceen, lasterlijk of enigzins illegaal is voor de rechten van Hotelopia, Liberate of derden.
 • Geen onbevoegde, valse of frauduleuze boekingen uitvoeren.
 • Geen software, routine of mechanisme gebruiken die de werking en functionaliteit van deze website, hetzij elektronisch hetzij manueel, beïnvloedt of daartoe neigt. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het uploaden of verzenden van corrupte gegevens of virussen op welke manier dan ook.
 • Het uiterlijk, de lay-out of het formaat van deze website of de broncode van de gegevensdrager ervan niet vervormen, wijzigen of verstoren.
 • Geen acties ondernemen die leiden tot een onredelijke of disproportionele overbelasting van de website of de infrastructuur ervan.

Hotelopia biedt de website aan "in de staat waarin deze verkeert". U erkent en aanvaardt dat het voor Hotelopia technisch gezien onmogelijk is om te garanderen dat de website vrij is van onderbrekeningen, fouten of filters van niet bevoegde gebruikers of informaticapiraten.

Hotelopia behoudt zich het recht voor de toegang tot de website op te schorten om technische redenen, onderhoudswerkzaamheden, veiligheidsredenen of in geval van overmacht, en ziet af van elke verplichting tot terugbetaling of vergoeding aan de gebruiker voor de opschorting van deze toegang.

De toegang tot de website wordt volledig gecontroleerd door Hotelopia, en wij behouden ons het recht voor elke informatie of dienst op de website te wijzigen, te vervangen, op te schorten of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is niet toegestaan deze internetpagina's te gebruiken als bron van data door middel van geautomatiseerde processen (beter bekend als "screen scraping") met commerciële doeleinden. Uitzonderingen: Als er een overeenkomst met derden bestaat voor de toegang tot hotelprijzen, met als enige doel het vergelijken van prijzen. Uitzonderingen: Als er een overeenkomst met derden bestaat voor de toegang tot hotelprijzen, met als enige doel het vergelijken van prijzen.

Onverminderd andere rechten die Hotelopia bijstaan, behoudt zij zich het recht voor om de toegang tot deze website te ontzeggen en/of een willekeurige reservering te annuleren ingeval Hotelopia (naar eigen inzicht) van oordeel is dat u inbreuk maakt op de Algemene Voorwaarden die de handelsrelatie of de privacyverklaring regelen.

Terug naar boven

2. VERTROUWELIJKHEID EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Onder “vertrouwelijke informatie” wordt verstaan alle door u verstrekte informatie of gegevens waartoe Hotelopia en/of Liberate toegang heeft voor de reservering en aankoop van haar diensten.

Zo wordt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, onder vertrouwelijke informatie verstaan alle persoonlijke informatie zoals telefoon- en faxnummers, e-mailadressen, verblijfsadressen, handtekeningen, kopieën van paspoorten of identiteitsdocumenten, gegevens over krediet- en debetkaarten, persoonlijke voorkeuren, voedsel- of godsdientvoorkeuren of andere informatie over u die relevant is voor de aankoop of de betaling van de reservering die u in eigen naam of in naam van een groep boekt.

In geen geval heeft informatie omtrent de volgende zaken een vertrouwelijk karakter:

 • Een willekeurig onderwerp dat in openbare bibliografieën is gepubliceerd of dat een publiek domein is geworden, tenzij het publiek domein is geworden door de niet-naleving van een van de partijen.
 • Eender welke informatie of kennis (know-how) verstrekt door derden.
 • Een door de wet vereiste verspreiding.
 • De verspreiding van eender welke informatie op verzoek van rechters of rechtbanken.
 • Informatie omtrent economische gegevens of gegevens van andere aard die voor staats-, loakle of autonome besturen wegens fiscale of arbeidsvereisten of wegens overheidsopdrachten moeten worden ingediend.

Door in te stemmen met de Algemene Voorwaarden en op grond van het bepaalde in de Richtlijn 2000/31/EG bertreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, geeft u toestemming aan Hotelopia en/of Liberate om alle persoonlijke gegevens over uzelf en over de groep waarvoor u boekt op te vragen bij de aangesloten etablissementen. Deze informatie zal worden verwerkt met strikte naleving van de Europese Richtlijnen 95/46, 2002/58 en/of eender welke wetgeving die de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna “Wbp”) uiteenzet, aanvult of vervangt. Deze gegevens worden eveneens gebruikt om de diensten van uw aanvraag gemakkelijker te kunnen aankopen en te betalen.

TOEGANG TOT EN BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Indien Hotelopia en/of Liberate voor het verstrekken van de door u gevraagde diensten toegang nodig heeft tot bestanden waarin persoonsgegevens zijn opgenomen, dan zal Hotelopia en/of Liberate zich ervan verzekeren dat dit wettelijk mogelijk is en in overeenstemming met de Wbp.

Het aanvaarden van de onderhavige voorwaarden impliceert uw uitdrukkelijke toestemming om de door u verstrekte gegevens op te nemen in de archieven van Hotelopia en/of Liberate, en om deze gegevens uitsluitend te verwerken voor het beheer, de administratie, de bemiddeling en de aankoop van de door u gekochte diensten aangeboden door Hotelopia en/of Liberate.

Eender welke persoonsgegevens die u bij het gebruik van dit systeem aan Hotelopia en/of Liberate kan onthullen, worden geacht te zijn verkregen, verwerkt en doorgegeven in strikte overeenstemming met de Wbp; op grond daarvan wordt u ervan op de hoogte gebracht en stemt u er uitdrukkelijk en duidelijk mee in dat uw gegevens worden opgenomen in de bij Hotelopia bestaande bestanden met persoonsgegevens en dat deze worden verwerkt met het oog op: het leveren, beheren, bemiddelen, promoten en aankopen van de door Hotelopia en/of Liberate aangeboden diensten; de verwerking van reserveringen en het innen van producten en diensten via Hotelopia, call centers, mobiele communicatiesystemen gebaseerd op GSM, GPRS of UMTS technologieën; incidentenbeheer; het opstellen van statistieken en, in het bijzonder, het achteraf verzenden van een kwaliteitsvragenlijst die op vrijwillige basis kan worden ingevuld en waarmee de service van het etablissement waar u verbleef kan worden gewaardeerd zodat we het kwaliteitsniveau van de door ons aangeboden hotels hoog kunnen houden. Hotelopia en/of Liberate behoudt zich het recht voor om opmerkingen die geen betrekking hebben op de door het hotel aangeboden diensten niet te tonen.

De verantwoordelijke van deze bestanden is: Hotelopia, S.L.U. met hoofdzetel te Palma de Mallorca, Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007, Spanje.

U kunt gebruik maken van uw recht op inzage, rectificatie, annulering en verzet bij Hotelopia. U kunt hiervoor gebruik maken van eender welk communicatiekanaal van Hotelopia of zich persoonlijk richten tot de kantoren op het bovenvermelde adres via een schriftelijke kennisgeving of via het e-mailadres vermeld in de rubriek “contact”. Indien het genoemde e-mailadres niet toegankelijk is voor de gebruiker, dient de kennisgeving per post te worden verzonden aan: Palma de Mallorca (Spanje), Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007, Spanje, en moet deze kennisgeving in beide gevallen worden ondertekend en per aangetekende brief worden verzonden met de vermelding van het verzoek en een fotokopie van de identiteitskaart.

In naleving van de bepalingen van de Wbp, zegt Hotelopia en/of Liberate toe om zich aan haar geheimhoudingsplicht omtrent dergelijke gegevens te houden, ook al is de relatie beëindigd, alsmede om te garanderen dat het personeel dat de diensten uitvoert die verplichting naleeft.

Hotelopia en/of Liberate bevestigt en garandeert dat zij de nodige veiligeheidsmaatregelen van technische en organisatorische aard heeft genomen om om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen en zo de wijziging, het verlies en de niet toegelaten verwerking en/of toegang te voorkomen, en hiervoor rekening heeft gehouden met de technologie, de aard van de bewaarde gegevens en de mogelijke riscio’s.

Hotelopia en/of Liberate verplichten zich ertoe, ingeval zij toegang verkrijgen tot eender welke persoonsgegevens, om:

 • Deze veilig te bewaren via de wettelijk vereiste veiligheidsmaatregelen van technische en organisatorische aard die de veiligheid ervan waarborgen om op die manier de wijziging, het verlies, de niet-toegelaten verwerking of toegang te voorkomen en dit rekening houdend met de technologie, de aard van de gegevens en de mogelijke risico’s.
 • Deze gegevens enkel te gebruiken voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten.
 • Deze niet mee te delen aan derden, ook al zij het met het oog op de bewaring ervan en om de gegevens, resultaten of relaties ervan noch geheel noch gedeeltelijk te dupliceren of te reproduceren.
 • Er zeker van te zijn dat de gegevens enkel worden behandeld door medewerkers wiens tussenkomst specifiek noodzakelijk is voor de dienstverlening. Het is mogelijk dat de informatie aan derden wordt doorgegeven op voorwaarde dat zij ertoe verplicht zijn de vertrouwelijkheid in acht te nemen conform de bepalingen in dit document.
 • Eens de persoonsgegevens door u verstrekt aan Hotelopia en/of Liberate niet meer noodzakelijk of geschikt zijn voor het doeleinde waarvoor ze werden geregistreerd of opgenomen, wordt gegarandeerd dat deze informatie wordt geannuleerd, vernietigd en/of teruggegeven evenals de dragers en de documenten ervan zonder dat hiervan een kopie wordt bewaard.

Hotelopia en/of Liberate mogen gegevens van de KLANTEN aan de leveranciers van gecontracteerde diensten bekent maken, maar enkel met het doel om de reservering van de KLANT te volbrengen, wegens beheersdoeleinden en om oplichterij met de kredietkaarten te vermijden. Alle andere gegevens die aldus op de website zijn opgenomen worden conform de bepalingen van de Wbp overgedragen aan de instanties betrokken bij het uitvoeren van de gewenste diensten.

Tevens geeft u, met het oog op het bepaalde in artikel 34.e) van de Organieke Wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens, Hotelopia en/of Liberate de toestemming om uw gegevens over te dragen aan de bestemmelingen en, in overeenstemming met de bovenvermelde voorwaarden, aan bestemmingen in eender welk land ter wereld, met inbegrip van de landen waar het beschermingsniveau niet vergelijkbaar is met dat van de bovengenoemde Organieke Wet.

Uw toestemming voor het verwerken en het overdragen van uw persoonsgegevens kan op ieder moment worden ingetrokken door een zoals hierboven omschreven schriftelijke kennisgeving te richten aan de verantwoordelijke van het bestand. Tenslotte wordt u ervan op de hoogte gebracht dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden opgenomen in servers die voldoen aan de vereisten bepaald door de Spaanse wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hotelopia en/of Liberate beschikt over een van de veiligste technieken wat betreft de bescherming van de kredietkaartgegevens. Zij voldoen ook aan alle internationale normen waardoor deze materie wordt geregeld. Alle velden van Hotelopia en/of Liberate waar gevoelige informatie wordt opgevraagd maken gebruik van het communicatieprotocol SSL. Dat wil zeggen dat de informatie die via internet van uw computer naar onze server wordt gestuurd, gecodeerd is en voor derden onleesbaar is.

Deze technologie verzekert en waarborgt dat uw gegevens in geen geval kunnen worden onderschept, gemanipuleerd of vervalst. Deze betalingsmodaliteit via internet is vandaag de dag net zo veilig als een betaling ter plaatse.

Hotelopia en/of Liberate kunnen gebruik maken van uw persoonsgegevens om u te informeren omtrent wijzigingen op de website, nieuwe diensten en andere producten aangeboden door Hotelopia, Liberate of eender welk bedrijf van de groep Hotelbeds Group. Telkens wij uw persoonsgegevens opvragen vermelden wij hoe dan ook duidelijk de aard van deze gegevens en het doeleinde van de aanvraag. Hotelopia en/of Liberate registreren welbewust geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Hotelopia en/of Liberate gebruikt uw persoonsgegevens, mits uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming om u uit te nodigen uw opinie over het logies mee te delen na uw verblijf.

Ingeval u ons opbelt, of ingeval wij u opbellen betreffende uw reservering, kunnen deze oproepen worden opgenomen voor doeleinden van vormende aard of voor supervisie. In geval van een geschil betreffende een reservering, behoudt Hotelopia en/of Liberate zich het recht voor de inhoud van deze oproepen na te gaan.

Bij een verblijf van de consument buiten de Europese Economische Unie (AEE), is het mogelijk dat de controle op de gegevensbescherming niet zo strikt is zoals bepaald in de wettelijke vereisten van de Wbp. Hotelopia zal in geen geval informatie doorgeven aan personen die niet rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de voorbereidingen van de reis.

Terug naar boven

3. EIGENDOMSRECHTEN EN ANDERE RECHTEN

EIGENDOM

U erkent en stemt ermee in dat de elementen en intellectuele eigendomsrechten (inclusief en niet uitsluitend, eender welke copyright, patent, merk van producten of diensten, informatie omtrent etablissementen, foto’s, afbeeldingen, landkaarten en ander materiaal) betreffende de website (inclusief en niet uitsluitend haar Algemene Voorwaarden, regels, richtlijnen en procedures en de Vertrouwelijke Informatie), en die u ontvangt of waartoe u toegang heeft, exclusief eigendom zijn van Hotelopia, Liberate of haar dienstverleners.

U erkent en stemt ermee in dat u, met uitzondering van wat hier wordt bepaald, geen enkel recht of belang kunt ontlenen betreffende de informatie of gegevens waartoe u toegang heeft, en dat Hotelopia en/of Liberate de enige eigenaar blijft van de inforamtie en de gegevens, inclusief en niet uitsluitend, alle patenten, copyrights, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, handelsnamen, contracten, industrieel ontwerp en andere eigendomsrechten die haar toekomen, waar ook ter wereld.

Alle merken, copyrights, rechten op databanken en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op materiaal van deze website (alsook de organisatie en de lay-out ervan) samen met de broncodes zijn eigendom van Hotelopia, Liberate of haar dienstverleners. Noch u noch een andere vertegenwoordiger mag materialen van deze website of van de broncode ervan geheel of gedeeltelijk kopiëren, wijzigen, vervalsen, publiceren, openbaar maken, verspreiden, verkopen of overdragen zonder schriftelijke toestemming van Hotelopia en/of Liberate.

INHOUD

Met uitzondering van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden, is het niet toegestaan om de op de website geleverde en getoonde inhoud (en/of ieder onderdeel ervan) te kopiëren, reproduceren, wijzigen, over te dragen, te verkopen, te verpachten, te verhandelen of aan derden door te geven.

Hotelopia en/of Liberate behoudt zich het recht voor de inhoud op de website en de gebruiksvoorwaarden ervan te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na hun publicatie op de website. De toegang tot en het aanhoudende gebruik van de website door de gebruiker impliceert het aanvaarden van deze wijzigingen aan de inhoud en aan de gebruiksvoorwaarden.

Eender welke informatie gepubliceerd op de website omtrent de hotels aangeboden op deze website, en inclusief maar niet uitsluitend, de details van het hotel, de beschikbaarheid en de prijzen van de kamers, de installaties waarover het hotel beschikt, eender welke accreditatie verleend aan het hotel en eender welk detail betreffende een andere dienst aangeboden op de website, werd op de website gepubliceerd door de bedrijven die het logies of de diensten verstrekken; dit zijn onafhankelijke bedrijven die niet optreden als vertegenwoordigers, werknemers of filialen van Hotelopia of van Liberate. Deze informatie is geen raad of aanbeveling door Hotelopia en/of Liberate, en bijgevolg is Hotelopia en/of Liberate niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden of fouten in de inhoud betreffende het logies of eender welk eraan verwant aspect. Deze onafhandelijke bedrijven bieden hun diensten aan conform hun eigen voorwaarden die hun verantwoordelijkheid jegens u kunnen uitsluiten of beperken. Noch Hotelopia, noch Liberate, noch een van hun filialen is verantwoordelijk voor eender welke handeling, weglating, niet naleving of verzuim vanwege deze onafhandelijke bedrijven, noch voor eender welke schade of kost door hen veroorzaakt. Noch Hotelopia, noch Liberate, noch een van hunfilialen garandeert enige vorm van terugbetaling in geval van overbooking, overmacht of eender welke andere oorzaak waar wij geen controle over hebben.

Aangezien Hotelopia en/of Liberate enkel optreedt als reserveringsagent, zien wij af van elke verantwoordelijkheid voor eender welke documentatiefout, behoudens wanneer deze fout werd gemaakt door Hotelopia en/of Liberate. Hotelopia en/of Liberate biedt bijgevolg enkel de website aan opdat de etablissementen hun product kunnen aanbieden en u dez etablissementen kunt contacteren en nadien desgewenst een aankoop bij hen kunt vooltooien.

U erkent en stemt ermee in dat de loutere weergave van of toegang tot de informatie beschikbaar op deze website geen aanbieding van Hotelopia en/of Liberate inhoudt voor de verkoop of een andere overdracht van deze elementen.

Terug naar boven

4. NEWSLETTER

Hotelopia en/of Liberate meldt de gebruikers niet automatisch aan voor de Newsletter. Om deze te ontvangen bestaat de mogelijkheid zich in te schrijven. Wanneer u zich inschrijft wordt u via e-mail geïnformeerd over de nieuwtjes en hotelaanbiedingen. U kan zich uitschrijven voor onze Newsletter via de rubriek "Newsletter" op de website.

Terug naar boven

5. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Det kan förekomma länkar på Hotelopias hemsida till tredje man, men dessa finns bara där i informationssyfte. Sådana hemsidor tillhör inte Hotelopia och/eller Liberate och vi kan därför inte ta något ansvar för dem eller deras innehåll.

Hotelopia och/eller Liberate erbjuder deesa länkar för användarens bekvämlighet, men varken garanterar eller kontrollerar innehållet på dessa sidor. Hotelopia och/eller Liberate erbjuder ingen som helst garanti eller ansvar angående dessa sidor (inklusive till exempel nekad åtkomst) eller det material och uppgifter som förekommer på dessa sidor eller andra sidor som Du kan komma in på via länkar, hypertext eller vilket som helst annat sätt. Hotelopia och/eller Liberate tar inte heller på sig ansvaret för de tjänster eller produkter som du kan köpa på dessa sidor.

Hotelopia och/eller Liberate kan under inga som helst omständigheter hållas ansvarig för förlust, skada eller förstörelse, varken indirekt eller direkt, som uppstått i samband med åtkomst eller utebliven åtkomst till dess hemsida, vid användningen av hemsidan eller pga. dess innehåll, inklusive utebliven inkomst eller liknande.

Vi rekommenderar att scanna allt material och innehåll som du laddar ner från nätet i allmänhet, och från hemsidan i synnerhet, med ett virusprogram.

Terug naar boven

6. INFORMATIE VERSPREID OP DE WEBSITE

De informatie betreffende het logies en andere diensten aangeboden door Hotelopia en/of Liberate is zo waarheidsgetrouw mogelijk en aangezien de gegevens worden verstrekt door de dienstverleners zelf, is Hotelopia en/of Liberate niet verantwoordelijk voor een gebrekkige overeenstemming tussen de verstrekte informatie en de dienst die effectief door de dienstverlener wordt aangeboden.

Terug naar boven